MEDYCYNA ESTETYCZNA, LARYNGOLOG, KARDIOLOG

45-525 Opole, ul. Strzelecka 3
Rejestracja: tel. 608 57 66 99

Klinika


REGULAMIN KLINIKI MEDEST W OPOLU

Klinika Medest stanowi zespół Indywidualnych Praktyk Lekarskich z zakresu laryngologii, kardiologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i ginekologii. Udzielamy porad lekarskich podczas wizyt specjalistycznych, wykonujemy zabiegi oraz operacje laryngologiczne w Klinice Medest wykonujemy zabiegi w znieczuleniu miejscowym, a operacje w znieczuleniu ogólnym wykonujemy poza Kliniką, w placówkach medycznych odpowiednio do tego przystosowanych.

Pacjentów Kliniki obowiązują zasady niniejszego Regulaminu a każdy pacjent ma obowiązek zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Kliniki, o czym jest informowany przy uzgadnianiu pierwszej wizyty telefonicznie, a dodatkowo potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i ich akceptację poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej przy pierwszej osobistej wizycie w Klinice.

Uzgadnianie terminu wizyty.

W Klinice Medest wykonujemy wyłącznie zabiegi zaplanowane podczas konsultacji specjalistycznej. Na każdą wizytę należy umówić się telefonicznie lub osobiście. Pacjenci zapisywani są przez Rejestrację Kliniki w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pracownik Rejestracji po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu lub po otrzymaniu od lekarza informacji dotyczących leczenia, szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową konsultację w zależności od specjalisty przeznaczamy od 20 do 30 minut. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących leczenia przez telefon ani w innym miejscu, niż bezpośrednio w gabinecie lekarskim (konsultacje i porady telefoniczne są możliwe wyłącznie po zabiegach).

Potwierdzenie terminu wizyty

Każda wizyta potwierdzana jest 1-2 dni przed zaplanowaną wizytą przez Rejestrację Kliniki poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku braku możliwości skontaktowania się, wysyłana jest wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie terminu wizyty. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej do godziny 18:00 dnia poprzedniego, umówiona wizyta zostaje anulowana. Jeżeli Państwo z jakiegoś powodu nie mogą przybyć na umówioną wizytę prosimy o jak najszybszy kontakt z Rejestracją Kliniki. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pacjenci niezależnie od tego, o której godzinie przybędą do Kliniki przyjmowani są zgodnie z kolejnością wynikającą z zapisów na wizyty, dlatego prosimy stawiać się nie wcześniej niż 15 minut przed planowaną konsultacją lub zabiegiem. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre konsultacje, bądź zabiegi się przedłużają. Może się wówczas zdarzyć, że kolejny pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, abyście Państwo mieli przygotowaną rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilku- czy kilkunastominutowych opóźnień.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwołanie wizyty

Pacjent, który dwukrotnie umówił się na wizytę specjalistyczną, lecz na nią nie przybył, bądź co najmniej dwukrotnie zmieniał termin wizyty, przy kolejnej rejestracji do specjalisty, będzie poproszony w pierwszej kolejności o opłacenie wizyty z góry i dopiero po uiszczeniu należności zostanie ustalony nowy termin wizyty.

W razie niemożności przybycia na uzgodnioną wizytę prosimy o jej odwołanie najpóźniej na 1 dzień przed uzgodnionym terminem wizyty, a w nagłych wypadkach (np. choroba) w dniu wizyty. Dzięki temu, inny pacjent z listy rezerwowej, będzie mógł skorzystać ze zwolnionego miejsca. Dziękujemy.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienie na wizytę powyżej 15 minut jest traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny pacjent.

Płatności

W gabinetach specjalistycznych Kliniki Medest dokonujemy płatności tylko gotówką. Istnieje możliwość sfinansowania zabiegów i operacji specjalistycznych pożyczką dzięki współpracy z MediRaty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mediraty.pl, bądź pod numerem telefonu 22 266 83 70.

Zabiegi trwające powyżej 60 min wykonywane w Klinice Medest

Termin zabiegu (trwającego powyżej 60 min) wykonywanego w Klinice Medest ustalany jest z lekarzem podczas konsultacji specjalistycznej. W ciągu 7 dni od daty ustalenia terminu zabiegu pacjent zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 30% ceny planowanego zabiegu. Brak wpłaty kaucji w w/w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji terminu.

W dniu wykonywania zabiegu pacjent zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie zabiegu pomniejszonej o kwotę uiszczonej kaucji.

Kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów gotowości personelu medycznego do wykonania zabiegu i wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do jego przeprowadzenia. W przypadku przeprowadzenia zabiegu kaucja jest zaliczana na poczet ceny zabiegu.

Zmiana lub rezygnacja z terminu zabiegu wykonywanego w Klinice Medest bez ponoszenia konsekwencji finansowych jest możliwa w terminie do 2 tygodni przed uzgodnionym terminem zabiegu. W razie rezygnacji z zabiegu w w/w terminie uiszczona kaucja zostanie zwrócona pacjentowi. Rezygnacja z ustalonego terminu zabiegu wykonywanego w Klinice Medest z przyczyn leżących po stronie pacjenta dokonana w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem zabiegu oraz niestawienie się pacjenta na umówiony zabieg z przyczyn leżących po jego stronie powoduje utratę wpłaconej kaucji.

Informacje o rezygnacji z zabiegu lub potrzebie zmiany terminu zabiegu prosimy zgłaszać niezwłocznie telefonicznie pod numerem Rejestracji Kliniki +48 608 57 66 99 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

Operacje laryngologiczne wykonywane poza Kliniką Medest

Termin operacji laryngologicznej wykonywanej w znieczuleniu ogólnym poza Kliniką Medest ustalany jest z lekarzem kierującym podczas konsultacji specjalistycznej. W ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji terminu zabiegu pacjent zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 1000 złotych na rachunek bankowy Praktyka Lekarska Urszula Wojciechowska-Pawlik o numerze: 94 1140 2004 0000 3102 7412 7703. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz termin zabiegu. Brak wpłaty kaucji w w/w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji terminu.

W dniu wykonania operacji laryngologicznej pacjent zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny zabiegu – bez pomniejszenia jej o kwotę kaucji - na rzecz placówki medycznej, w której operacja jest wykonywana w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.

Kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu sali operacyjnej, gotowości personelu medycznego i lekarza kierującego do wykonania czynności związanych z operacją, przygotowanie niezbędnych środków medycznych oraz pokrycia innych wydatków poniesionych w celu przygotowania do operacji. W przypadku przeprowadzenia operacji kaucja zostanie zwrócona na konto pacjenta na podstawie zlecenia przelewu złożonego w dniu zabiegu.

Rezygnacja z terminu operacji laryngologicznej wykonywanej poza Kliniką Medest bez ponoszenia konsekwencji finansowych jest możliwa w terminie do 2 tygodni przed uzgodnionym terminem operacji. W razie rezygnacji z operacji w w/w terminie uiszczona kaucja zostanie zwrócona pacjentowi.

Rezygnacja z ustalonego terminu operacji laryngologicznej wykonywanej poza Kliniką Medest z przyczyn leżących po stronie pacjenta dokonana w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem operacji oraz niestawienie się pacjenta na operację z przyczyn leżących po jego stronie powoduje utratę wpłaconej kaucji.

W przypadku zachorowania pacjenta skierowanego do operacji związanego z zażywaniem przez niego antybiotyku konieczna jest wizyta u lekarza kierującego do operacji, który zaproponuje kolejny termin operacji w miarę możliwości dysponowania salą operacyjną.

Informacje o rezygnacji z operacji lub potrzebie zmiany terminu operacji prosimy zgłaszać niezwłocznie telefonicznie pod numerem Rejestracji Kliniki Medest +48 608 57 66 99 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
Polityka Prywatności.

Zasady polityki prywatności zostały określone na stronie Kliniki Medest w zakładce " Klinika”. Pacjent potwierdza zapoznanie się i akceptację z zasadami polityki prywatności poprzez podpis złożony na Formularzu Pierwszej Wizyty w Klinice.